Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Spoločnosť Hollcare s.r.o. (ďalej len „Hollcare“) vydáva toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti za akékoľvek využívanie internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Hollcare a ich obsahu.

Internetové stránky aj obsah internetových stránok sú k dispozícii výlučne na informačné účely. Toto priebežne aktualizované vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti sa vzťahuje na váš prístup na internetové stránky, na obsah internetových stránok a na využívanie týchto internetových stránok a obsahu.

 

Informácie uvedené na týchto internetových stránkach:

  • predstavujú informácie všeobecnej povahy, ktoré sa nevzťahujú na žiadnu konkrétnu osobu či subjekt,

  • môžu obsahovať prepojenia na externé internetové stránky, na obsah ktorých spoločnosť Hollcare nemá žiadny vplyv a za ktoré nepreberá žiadnu zodpovednosť,

  • nepredstavujú odborné ani právne rady.

 

Vstupom na tieto internetové stránky beriete toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti na vedomie a súhlasíte s ním.

Prevádzka tejto internetovej stránky a toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti sa spravuje právom Slovenskej republiky. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tohto vyhlásenia stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, takéto ustanovenie nemá vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení.

 

VYLÚČENÁ ZODPOVEDNOSŤ

Spoločnosť Hollcare ani akékoľvek ďalšie strany zúčastnené na tvorbe, výrobe či dodávke tejto internetovej stránky za žiadnych okolností nijakým spôsobom nezodpovedajú za žiadne škody či ujmy vyplývajúce alebo súvisiace či vzniknuté následkom vášho prístupu na túto stránku, alebo nemožnosti prístupu na ňu, vašej dôvery v akékoľvek informácie poskytnuté na tejto internetovej stránke, akejkoľvek nemožnosti plnenia, opomenutia, prerušenia či oneskorenia prevádzkového prenosu, počítačového vírusu, chyby atď

Výhradne vy sami ste zodpovední za rozhodnutia, ktoré prijímate na základe informácií získaných na týchto internetových stránkach. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ohľadom obsahu týchto internetových stránok, odporúčame Vám, aby ste sa obrátili na odborníkov v danej oblasti.

Spoločnosť Hollcare si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo aktualizovať tento text o vylúčení zodpovednosti. Takéto zmeny sa stanú platnými okamihom ich uverejnenia na internetových stránkach spoločnosti Hollcare.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti alebo používania týchto internetových stránok, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu alebo iného uvedeného kontaktného formulára na našej internetovej stránke.

Ďakujeme Vám za návštevu internetových stránok spoločnosti Hollcare.