Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Hollcare s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 47 47 49 47 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 120053/B (ďalej len „VOP“) upravujú základné podmienky realizácie jednotlivých obchodov uskutočnených medzi spoločnosťou Hollcare s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a odberateľom (ďalej len „kupujúci“).

 
1. Objednávka
 
 1. Pod obchodom sa v týchto VOP rozumie: Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar spĺňajúci podmienky uvedené v týchto VOP a individuálne určený kupujúcim podľa objednávky kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje tento predmet a prípadné iné služby s predmetom spojené prevziať, riadne potvrdiť prevzatie a v lehote splatnosti uhradiť kúpnu cenu (ďalej ako „kúpna zmluva“, resp. „zmluva“ alebo „predaj tovaru“).

 2. Každý jednotlivý obchod sa uskutoční výlučne na základe záväznej objednávky potvrdenej predávajúcim. V objednávke musí kupujúci uviesť obligatórne náležitosti objednávky, a to e-mail kupujúceho a jeho fakturačné údaje, t. j. meno a priezvisko, telefón, adresu (ulica, súpisné, príp. aj popisné číslo domu, mesto, PSČ), ak je kupujúcim podnikateľ aj názov kupujúceho, jeho sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené).

 3. Tovarom sa rozumejú  produkty v ponuke na akoliecit.sk. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na webovom sídle akoliecit.sk.

 4. Ponuka tovaru na webovom sídle akoliecit.sk je nezáväzná, pričom predávajúceho k ničomu nezaväzuje.

 5. Každý jednotlivý obchod sa uskutoční výlučne na základe objednávky kupujúceho potvrdenej predávajúcim. Objednávka na akoliecit.sk  je považovaná za riadne vyplnenú a záväznú zo strany kupujúceho po vyplnení všetkých povinných údajov a po potvrdení objednávky tlačidlom „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“.  Okamih stlačenia tlačidla „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“ sa považuje na účely týchto VOP za odoslanie objednávky a kupujúci tým potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za tovar.

 6. Kupujúci je povinný skontrolovať si objednávaný tovar (najmä výber tovaru, počet kusov, cenu, atď.) pred odoslaním objednávky.

 7. Po prijatí objednávky systémom predávajúceho bude obratom kupujúcemu automaticky odoslaný e-mail  s informáciou o prijatí objednávky. Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim.

 8. E-mail obsahujúci potvrdenie objednávky kupujúceho obsahuje najmä údaje o predávajúcom a kupujúcom,  cene tovaru, údaje o spôsobe dodania a zaplatenia tovaru ako aj informáciu o možnosti odstúpenia od zmluvy (spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy).

 9. V prípade, ak kupujúci zistí v e-mailovom potvrdení predávajúceho akékoľvek nezrovnalosti je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho e-mailom na info@akoliecit.sk alebo telefonicky na +421 950 518 512.

 10. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané aj všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom ohľadom preverenia resp. dohodnutia detailov objednávky.

 11. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

 2. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu do miesta určeného kupujúcim v objednávke, ak nie je dohodnuté inak. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom. Ak nie je dohodnuté inak, náklady na dopravu znáša kupujúci.

 2. Tovar, pri ktorom je uvedené „Dostupnosť: Skladom“, predávajúci dodáva kupujúcemu štandardne do 3 pracovných dní.

 3. Tovar, pri ktorom nie je uvedené „Dostupnosť: Skladom“, predávajúci dodáva kupujúcemu  štandardne do  4 až 10 pracovných dní.  V prípade, ak by objednaný tovar nebol predávajúcemu k dispozícii do 10 pracovných dní od objednania, vyhradzuje si predávajúci právo kontaktovať kupujúceho a dohodnúť s ním ďalší postup. V prípade, ak by objednaný tovar nebol k dispozícii do 10 pracovných dní od objednania, kupujúci má právo od objednávky odstúpiť a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnej ceny (ak došlo k zaplateniu kúpnej ceny) v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 4. V prípade bezhotovostnej platby na účet predávajúci odosiela tovar kupujúcemu najskôr po pripísaní platby na účet predávajúceho. V prípade platby v hotovosti/kartou pri osobnom odbere predávajúci odovzdáva tovar na odberné miesto teda predajňu bezprostredne potom, čo tovar obdrží od svojich dodávateľov.

 5. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru okrem iného vtedy, ak jej oneskorenie bude zavinené kuriérskou službou a/alebo treťou osobou, udaním nesprávnej adresy alebo iných údajov kupujúceho, prípadne neuhradením kúpnej ceny kupujúcim (v prípade bezhotovostnej platby prevodom).

 6. Dodanie tovaru uskutočňuje predávajúci prostredníctvom kuriérskej služby počas pracovných dní. Predávajúci kupujúceho informuje o odovzdaní tovaru kuriérskej službe formou e-mailu. O predpokladanom dni dodania tovaru môže kuriérska služba informovať kupujúceho e-mailom, telefonicky resp. prostredníctvom sms. 

 7. Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodnúť, či bude v rámci možností expedovať objednané tovary samostatne a postupne podľa ich dostupnosti alebo odošle kupujúcemu objednaný tovar až po kompletizácii zásielky so všetkými objednanými tovarmi. Za rozdelenú objednávku sa neúčtujú žiadne dodatočné poplatky. Ak je však tovar odosielaný postupne na základe výslovnej požiadavky kupujúceho, má predávajúci právo si účtovať dodatočné prepravné (poštovné/platba za kuriéra) za každú odoslanú zásielku.

 8. Pre účely zabezpečenia prepravy či platobného styku týkajúceho sa objednaného tovaru dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na poskytnutie svojich osobných údajov kuriérskej službe, a to iba v rozsahu zabezpečenia riadneho a včasného dodania tovaru (oznámenie mena, priezviska, adresy dodania, tel. čísla, e-mailu).

 9. V prípade platby na dobierku kupujúci pri preberaní tovaru obdrží doklad o zaplatení tovaru. Zároveň je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

 10. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci spolu s tovarom najneskôr však do 14 dní od doručenia tovaru.

 11. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej služby na miesto určené v objednávke kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú písomne splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať potvrdenie o prevzatí tovaru

 12. Ak nie je možné tovar pri prvom pokuse o doručenie dodať kupujúcemu, zanechá o tom kuriérska služba kupujúcemu písomné oznámenie, v ktorom uvedenie aj dátum opätovného doručenia. Kupujúci je na základe zanechaného písomného oznámenia oprávnený telefonicky sa s kuriérskou službou dohodnúť na inom dátume opakovaného doručenia. Kuriérska služba sa pokúsi o opätovné doručenie tovaru najneskôr do troch dní od prvotného doručenia, resp. podľa telefonickej dohody s kupujúcim. Pokiaľ je opakovaný pokus o doručenie neúspešný, kuriérska služba opätovne zanechá kupujúcemu písomné oznámenie. Na základe zanechaného opätovného písomného oznámenia (do 7 kalendárnych dní) má kupujúci možnosť telefonicky sa dohodnúť s kuriérskou službou o konečnom odovzdaní tovaru. Po uplynutí tejto lehoty bude tovar vrátený späť predávajúcemu.

 13. Pokiaľ je dôvodom nedoručenia tovaru kuriérskou službou skutočnosť, že kupujúci pri prvom pokuse o doručenie nemal k dispozícii hotovosť na úhradu platby v prípade platby na dobierku, bude tovar uložený v kuriérskej službe maximálne po dobu 14 kalendárnych dní. Kupujúci má počas tejto doby možnosť dohodnúť sa osobne, telefonicky alebo e-mailom s kuriérskou službou na termíne odovzdania tovaru a vyplatení dobierkovej čiastky. Ak po uplynutí 14-dňovej lehoty nebude tovar  z dôvodu neuhradenej čiastky doručený, bude tovar vrátený predávajúcemu.

 14. V prípade, že bude tovar kuriérskou službou vrátený predávajúcemu z dôvodu neuhradenia dobierkovej čiastky, nemožnosti zastihnutia kupujúceho kuriérskou službou na mieste určenom v objednávke alebo z dôvodu odmietnutia resp. neprevzatia tovaru kupujúcim, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. V prípade, ak kupujúci za tovar zaplatil prostredníctvom bezhotovostnej platby na účet predávajúceho, avšak došlo k nemožnosti zastihnutia kupujúceho zástupcom kuriérskej služby alebo k odmietnutiu prevzatia tovaru kupujúcim, predávajúci je oprávnený započítať si pohľadávku na náklady dopravy voči kúpnej cene zaplatenej kupujúcim. Už zaplatenú kúpnu cenu predávajúci bezodkladne vráti kupujúcemu (po odpočítaní nákladov na dopravu).

 15. V prípadoch uvedených v predchádzajúcom písmene je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

 

3. Odstúpenie od zmluvy

 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, ten má právo odstúpiť od zmluvy najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci má možnosť takto odstúpiť od zmluvy odoslaním formuláru na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu pri uzavretí zmluvy poskytne predávajúci v prílohe e-mailu potvrdzujúceho objednávku kupujúceho. Kupujúci má o.i. možnosť zaslať vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy predávajúcemu na e-mailovú adresu info@akoliecit.sk

 2. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy podľa tých VOP znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 3. Kupujúci má právo po prevzatí v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť. Avšak kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vo vzájomnej súvislosti s podmienkou uvedenou v predchádzajúcej vete je možné vrátiť len tovar, ktorý:

  1. je v pôvodnom stave,

  2. obsahuje všetky pôvodné, originálne štítky a visačky,

  3. nejaví známky používania a opotrebenia,

  4. je neporušený a nepoškodený,

  5. je kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.),

  6. je v pôvodnom, nepoškodenom obale.

 4. Kupujúci je v prípade využitia svojho práva na vrátenie tovaru bez udania dôvodu povinný postupovať nasledovne:

  1. kontaktuje predávajúceho na +421 950 518 512 alebo na info@akoliecit.sk a na uvedený e-mail, resp. na adresu uvedenú v bode ii. tohto písmena mu zašle riadne vyplnený formulár o odstúpení od zmluvy, ktorý mu predávajúci poskytol a

  2. kúpený tovar podľa podmienok uvedených vyššie doporučene odošle alebo osobne dovezie na adresu predávajúceho Ľubomír Čižmár, Bzenov 152, 08242 Bzenov a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie alebo stratu tovaru alebo zásielky. Zásielku odporúča predávajúci poistiť. Zásielka nesmie byť poslaná na dobierku.

 6. Po doručení tovaru predávajúcemu a následnom skontrolovaní tovaru zo strany predávajúceho je v prípade splnenia hore uvedených podmienok kupujúcemu do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátená kúpna cena tovaru prevodom na účet kupujúceho alebo poštou na adresu kupujúceho.

 7. Pri odstúpení od zmluvy nie je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu pred tým, ako je tovar doručený predávajúcemu. V prípade, ak kupujúci zaobchádzal s tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, a teda nesplnenia podmienok uvedených v písm. c) tohto článku, predávajúci tovar bezodkladne odošle späť kupujúcemu za paušálny poplatok 10,- EUR, tým nie je dotknutá zodpovednosť kupujúceho za poškodenie tovaru v sume prevyšujúcej paušálny poplatok podľa toho písmena.

 8. Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní prijať na reklamáciu od kupujúceho nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

 9. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z., darovacia zmluva stráca platnosť a účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

 10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru objednaného kupujúcim prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote, alebo v cene ktorá je uvedená v internetovom obchode, alebo ak kupujúci si zvolil spôsob platby bezhotovostným prevodom a kúpna cena nebola pripísaná na účet predávajúceho do 7 pracovných dní po potvrdení objednávky. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 11. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného   osobitne pre jedného kupujúceho,

  2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

  3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

  4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

4. Akcie

 1. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na webovom sídle akoliecit.sk spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie uvedenými na predmetnom webovom sídle. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. O odstúpení bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na ním uvedený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 2. Na tovar, ktorý má pridelenú zľavu priamo na webovom sídle akoliecit.sk sa nedá pripočítať ďalšia zľava. Jednotlivé zľavy sa nemôžu kombinovať.

 3. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

5. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode akoliecit.sk sú uvádzané vrátane DPH, pokiaľ nie je uvedené inak.

 2. Konečná cena je vždy potvrdená priamo v e-maile, ktorým je potvrdená objednávka, ktorý kupujúci obdrží po objednaní tovaru.

 3. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

 4. Všetky ceny sú zmluvné.   Na webovom sídle akoliecit.sk sú vždy aktuálne a platné ceny.

 5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v potvrdení objednávky.

 6. Tovar a služby je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi:

  1. Dobierka: za tovar zaplatí kupujúci pri prevzatí zásielky kuriérskej službe. Platba na dobierku je spoplatnená podľa informácii na webovej stránke akoliecit.sk.

  2. Bankový prevod na účet predávajúceho: je potrebné, aby kupujúci uhradil kúpnu cenu na číslo účtu predávajúceho spolu so správne uvedeným variabilným symbolom. Predmetné platobné údaje kupujúci obdrží v potvrdzujúcom e-maile odoslanom kupujúcemu predávajúcim. Tovar je kupujúcemu odoslaný až po prijatí platby na účet predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie spôsobené omeškaním platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na účet predávajúceho najneskôr do 7 pracovných dní po potvrdení objednávky, v opačnom prípade je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

6. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a riadnym prevzatím tovaru.

 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho resp. kuriérskej služby, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci resp. kuriérska služba umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

7. Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, v dohodnutej akosti, v dohodnutom vyhotovení, zabalený a vybavený na prepravu, bez akýchkoľvek vád, vrátane právnych.

 2. V prípade, ak tovar nebude dodaný podľa predchádzajúceho písmena je kupujúci povinný podať predávajúcemu správu o zistených vadách bezodkladne po tom ako tovar prevzal. Kupujúci je povinný zistenú vadu riadne zdokumentovať.

 3. Tovar má právne vady, ak predaný tovar je zaťažený právom tretej osoby, ibaže kupujúci s týmto obmedzením prejavil súhlas.

 4. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.

 5. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.

 6. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Kupujúci je povinný pri prevzatí  zásielku s tovarom prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty obsahu alebo časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať zástupcovi kuriérskej služby a za jeho prítomnosti obal, ako aj tovar skontrolovať. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Zástupca kuriérskej služby je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi kuriérskej služby.

 7. Záručná doba tovaru začína plynúť jeho prevzatím zo strany kupujúceho. Na tovar zakúpený prostredníctvom webového sídla akoliecit.sk poskytuje predávajúci zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba je dlhšia ako 24 mesiacov, pokiaľ je pri niektorých produktoch vyznačená lehota na použitie tovaru dlhšia ako 24 mesiacov, v tom prípade sa záručná doba končí uplynutím vyznačenej lehoty na použitie tovaru. V prípade, ak je na tovare vyznačená kratšia lehota na použitie tovaru, predávajúci poskytuje záručnú dobu len do konca vyznačenej lehoty na použitie tovaru.

 8. Reklamácie nie je možné uplatniť na tovar poškodený neodbornou manipuláciou prípadne tretích osôb, ktorým kupujúci umožnil  manipuláciu.

 9. Kupujúci je oboznámený s tým, že fotografie tovarov na webovom sídle akoliecit.sk sú len orientačné.

 10. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 11. Reklamáciu (zodpovednosť za vady) uplatňuje bezodkladne kupujúci písomne u predávajúceho. Kupujúci je povinný kúpu tovaru preukázať všetkými dokladmi, ktoré obdržal od kupujúceho vrátane potvrdenia objednávky, dodacieho listu a ďalšími súvisiacimi dokladmi. Kupujúcemu sa právo z vád tovaru nemôže priznať, ak predávajúcemu nepodal správu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom čo sa kupujúci o nich dozvedel alebo po tom čo kupujúci po vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke tovaru, ktorú je povinný uskutočniť.

 12. Ak kupujúci je spotrebiteľ a uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 13. Ak kupujúci je spotrebiteľ a reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 14. Ak kupujúci je spotrebiteľ a reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 15. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 16. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 17. Nároky zo zodpovednosti za vady, ak kupujúcim je podnikateľ:

  • požadovať dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo

  • požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

  • požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,

  • požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,

  • požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

  • odstúpiť od zmluvy.

  1. Ak je dodaním tovaru porušená zmluva nepodstatným spôsobom a sú splnené podmienky uvedené v týchto VOP môže kupujúci:

  2. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka), môže kupujúci:

 18. Voľba medzi nárokmi uvedenými v predchádzajúcom odseku patrí výlučne predávajúcemu, ak kupujúcim je podnikateľ.

 19. Nároky zo zodpovednosti za vady, ak kupujúcim je spotrebiteľ:

  1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má nárok v prípade, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 20. Pri neopodstatnenej reklamácii zo strany kupujúceho, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho, ktorý je podnikateľom poplatok vo výške nákladov, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s touto reklamáciou, najmä náklady na dopravu, a pod.

8. Alternatívne riešenie sporov

 1. V zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení          niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o ARS“) má  spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu  (prostredníctvom e-mailovej adresy info@akoliecit.sk), a to prípade ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci  vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť  zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia  sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona o ARS.

 2. Subjektmi ARS sa rozumejú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona o ARS.

 3. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v listinnej podobe, elektronickej podobe, alebo ústne do  zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor tvorí prílohu týchto Všeobecných obchodných  podmienok, a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov  a zároveň aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Zákonné náležitosti návrhu sú uvedené v ustanovení § 12 zákona o ARS.

 4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy  nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Alternatívne riešenie sporov sa týka len  sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo súvisiaceho so  spotrebiteľskou zmluvou uzatvorenou na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje  sumu 20 EUR.

 5. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne však  do  výšky 5 EUR s DPH.

9. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

  1. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

  2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

  3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

  4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

  5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

  6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

  7. právo na prenosnosť osobných údajov,

  8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

 5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

 6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínská 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 / pricemania.sk so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860599, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

 7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

 8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

 9. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

 10. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

 11. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

10. Záverečné ustanovenia
 
 1. Tieto VOP sa vzťahujú na úpravu vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní jednotlivých obchodov, pokiaľ medzi zmluvnými stranami neboli dohodnuté odlišné podmienky.

 2. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP a/alebo osobitnou dohodou uzavretou medzi účastníkmi sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi, v prípade, ak je kupujúci spotrebiteľ, najmä tými ustanoveniami, ktoré upravujú ochranu spotrebiteľa.

 3. Kupujúci nie je oprávnený si jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky voči pohľadávkam predávajúceho.

 4. Na rozhodovanie sporov vyplývajúcich zo vzťahov založených týmito VOP vrátane vzťahov s cudzím prvkom je rozhodným právom právny poriadok SR a je daná právomoc súdov SR. Účastníci vylučujú použitie Viedenského dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

 5. Pokiaľ sa v týchto VOP hovorí o dohode, má sa na mysli výlučne dohoda v písomnej forme.

 6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018.

 

 

 

V Bratislave dňa 25.05.2018

Ľubomír Čižmár
Konateľ spoločnosti Hollcare s.r.o.