Narcizmus: Zrozumiteľný pohľad na jeho príznaky a liečbu

 

Narcizmus predstavuje komplexnú poruchu osobnosti charakterizovanú prehnaným sebavedomím a nedostatkom empatie, ktorá môže výrazne ovplyvniť každodenný život postihnutých jedincov a ich vzťahy s okolím.

V tomto článku sa dočítate:

1. Čo je narcizmus

Narcizmus je charakterizovaný ako porucha osobnosti, ktorá spadá do skupiny rôznych typov porúch osobnosti. Je to psychický stav, v ktorom jednotlivci prejavujú nadmerný pocit vlastnej dôležitosti, hlbokú túžbu po neustálej pozornosti a obdivu od ostatných.

Vytvárajú problémové vzťahy a majú nedostatok schopnosti vcítiť sa do pocitov druhých.

Avšak pod povrchom extrémnej sebavedomosti sa ukrýva krehké sebavedomie, citlivé na tú najmenšiu kritiku. Narcistická porucha osobnosti vytvára problémy v rôznych oblastiach života, vrátane vzťahov, práce, školy a finančných záležitostí.

Osoby s touto poruchou často prežívajú celkovo nešťastie a sklamanie, keď im chýba špeciálna pozornosť alebo obdiv, ktorý si myslia, že si zaslúžia. 

Narcizmus II

2. Príznaky narcizmu

Ľudia s narcistickou poruchou osobnosti prejavujú rôzne symptómy, ktoré sa líšia v závažnosti.

 

Medzi tieto príznaky patria:

 • Nadhodnotený pocit vlastnej dôležitosti

 • Vyhľadávanie neustáleho a nadmerného obdivu

 • Očakávanie uznania bez skutočných úspechov, ktoré by ho oprávňovali

 • Prehnané zdôrazňovanie vlastných úspechov a schopností

 • Zaoberanie sa fantáziami o úspechu, sile, prestíži, kráse alebo dokonalej partnerke/partnerovi

 • Pripisovanie si istej nadradenosti a vzťahovanie sa len k ľuďom, ktorí sú rovnako špeciálni

 • Monopolizovanie rozhovorov a znevažovanie ľudí, ktorých vnímajú ako menej hodnotných

 • Očakávanie špeciálneho zaobchádzania a bezpodmienečného splnenia ich požiadaviek

 • Využívanie iných na dosiahnutie vlastných cieľov

 • Nedostatok schopnosti alebo ochoty vnímať potreby a pocity druhých

 • Pocit závisti voči ostatným a presvedčenie, že aj oni závidia im

 • Arogantné a povýšenecké správanie, prejav namyslenosti, chvastanie sa a nadmerné sebavedomie

Tieto prejavy narcizmu môžu spôsobovať vážne komplikácie a ťažkosti v interakciách s inými ľuďmi a v rôznych životných situáciách.

Narcizmus II

Ľudia s narcistickou poruchou osobnosti ťažko zvládajú situácie, ktoré vnímajú ako kritiku:

 • Prejavujú netrpezlivosť alebo nahnevanie, keď im nie je venovaná špeciálna pozornosť

 • Zaznamenávajú vážne medziľudské problémy a ľahko sa cítia pohŕdaní

 • Reagujú s hnevom alebo opovrhnutím a snažia sa ponížiť iných, aby sami vyzerali nadradene

 • Majú problémy s reguláciou emócií a správania

 • Zápasia so stresom a prispôsobovaním sa zmenám

 • Prežívajú depresie a časté zmeny nálady kvôli svojej túžbe po dokonalosti

Kedy navštíviť lekára

Potrebu návštevy lekára ľudia s narcistickou poruchou osobnosti často nevnímajú, pretože nepociťujú potrebu alebo nevnímajú svoj stav ako problém. Ak sa však rozhodnú vyhľadať pomoc, často je to kvôli súvisiacim problémom, ako sú depresia, zneužívanie alkoholu či drog alebo iné duševné zdravotné problémy.

Ak si uvedomíte, že máte charakteristické rysy spojené s narcistickou poruchou osobnosti, alebo ak sa cítite zasiahnutí ťažkosťami ako smútok, mali by ste zvážiť konzultáciu s odborníkom. Správna liečba môže výrazne prispieť k zlepšeniu kvality vášho života a vášho duševného zdravia.

Narcizmus III

3. Príčiny

Príčiny narcistickej poruchy osobnosti nie sú úplne zrozumiteľné. Rovnako ako pri iných poruchách osobnosti a duševného zdravia, príčiny tejto poruchy sú zrejme zložité.

Narcistická porucha osobnosti môže byť spojená s nasledujúcimi faktormi:

 • Prostredie: Nesúlad vo vzťahoch rodič-dieťa s nadmerným zbožňovaním alebo nadmernou kritikou, ktorá nie je v súlade so skúsenosťami dieťaťa

 • Genetika: Dedičné vlastnosti môžu tiež zohrávať úlohu v rozvoji tejto poruchy

 • Neurobiológia: Existuje spojenie medzi fungovaním mozgu a správaním a myslením, čo by mohlo mať vplyv na vývoj narcistickej poruchy osobnosti.

Rizikové faktory

Narcistická porucha osobnosti postihuje častejšie mužov a zvyčajne sa prejavuje v adolescencii alebo v mladom veku dospelosti. Dôležité je mať na pamäti, že niektoré prejavy narcizmu u detí môžu byť len súčasťou ich vývoja a nemusia nutne viesť k vyvinutiu plnohodnotnej narcistickej poruchy osobnosti.

Hoci presná príčina tejto poruchy nie je úplne jasná, niektorí vedci predpokladajú, že pre zraniteľné deti môže mať vplyv spôsob rodičovskej výchovy, ktorý je buď príliš ochraňujúci alebo zanedbávajúci.

Genetika a neurobiológia tiež pravdepodobne ovplyvňujú vývoj narcistickej poruchy osobnosti.

Komplikácie

Narcistická porucha osobnosti môže spôsobiť rôzne komplikácie a súvisiace ochorenia, ktoré môžu zahŕňať:

 • Problémy v medziľudských vzťahoch

 • Ťažkosti v práci alebo škole

 • Depresiu a úzkosť

 • Fyzické zdravotné problémy

 • Zneužívanie alkoholu alebo drog

 • Myšlienky alebo konanie smerujúce k sebavražde

Prevencia

Napriek tomu, že príčina narcistickej poruchy osobnosti nie je úplne známa, nie je známy ani spôsob, ako predchádzať tomuto ochoreniu.

Napriek tomu niektoré preventívne opatrenia by mohli byť prospešné:

 • Včasná liečba duševných problémov v detstve

 • Účasť na rodinnej terapii na zlepšenie komunikácie a zvládania konfliktov

 • Účasť na rodičovských kurzoch a v prípade potreby vyhľadanie pomoci od terapeutov alebo sociálnych pracovníkov

nARCIZMUS 4

4. Diagnostika

Diagnostika narcistickej poruchy osobnosti môže byť komplikovaná, pretože niektoré z jej charakteristík sú podobné aj iným poruchám osobnosti. Niektorí jednotlivci môžu mať súčasne aj viac ako jednu poruchu osobnosti, čo komplikuje diagnostiku.

Diagnostika tejto poruchy zvyčajne zahŕňa:

 • Hodnotenie príznakov a symptómov

 • Fyzické vyšetrenie na vylúčenie možných fyzických príčin symptómov

 • Detailné psychologické vyšetrenie, ktoré môže obsahovať vyplnenie dotazníkov

5. Liečba

Liečba narcistickej poruchy osobnosti sa zameriava predovšetkým na psychoterapiu. Lieky môžu byť súčasťou liečby, ak sa vyskytujú aj iné duševné poruchy.

I. Psychoterapia

Liečba sa zväčša sústreďuje na terapiu rozhovormi, ktorá sa nazýva psychoterapia. Táto terapia môže pomôcť jednotlivcom:

 • Zlepšiť komunikáciu s ostatnými a vytvoriť zdravšie vzťahy

 • Porozumieť príčinám svojich emócií a prečo majú sklony súťažiť, neveriť iným a pohŕdať sebou a ostatnými

 • Lepšie komunikovať a budovať dôverné vzťahy s ostatnými, spolupracovať s nimi a dosahovať spoločné ciele

 • Pochopiť mieru svojich schopností, čo môže pomôcť tolerovať kritiku alebo neúspechy

 • Zvýšiť schopnosť identifikovať a regulovať vlastné emócie

 • Poňať a akceptovať vplyv problémov spojených so sebaúctou.

 • Odmietnuť neuskutočniteľné ciele a prijať to, čo je dosiahnuteľné a realistické.

Terapia môže byť buď krátkodobá, pomáhajúca pri zvládaní krízových situácií, alebo kontinuálna, s cieľom dosiahnuť dlhodobé zlepšenie. Zapojenie rodinných príslušníkov alebo iných dôležitých ľudí do terapeutického procesu často prináša prospech.

II. Lieky

Neexistujú špecifické lieky určené priamo na liečbu narcistickej poruchy osobnosti. Avšak, ak sa prejavujú súčasne aj ďalšie duševné poruchy ako depresia či úzkosť, liečba môže zahŕňať užívanie liekov, ako sú antidepresíva alebo lieky proti úzkosti.

III. Samoliečba

Môžete pociťovať nechuť k liečbe alebo môže vás zmiasť pocit, že terapia je zbytočná. Charakter narcistickej poruchy osobnosti môže vyvolať dojem, že terapia nestojí za vašu pozornosť a čas. Napriek tomu je dôležité:

 • Mať otvorený pohľad na prínosy liečby

 • Dodržiavať stanovený liečebný plán, zúčastňovať sa plánovaných terapeutických stretnutí a dodržiavať užívanie predpísaných liekov.

 • V prípade závislosti od alkoholu alebo drog vyhľadať odbornú pomoc, keďže vaše závislosti, depresia, úzkosť a stres sa môžu vzájomne podporovať, vytvárajúc cyklus emocionálnej bolesti a nezdravého správania.

 • Držať sa svojich cieľov a zostať motivovaný. Pracujte na obnovení zlomených vzťahov a hľadajte spokojnosť so svojím životom.

V prípade, že sa domnievate, že prejavujete znaky narcistickej poruchy osobnosti, alebo pociťujete psychickú záťaž, odporúča sa konzultovať so špecialistom, či už psychológom, psychiatrom alebo iným odborníkom na duševné zdravie určenie správnej diagnózy a individuálneho prístupu k liečbe.

6. Časté otázky o narcizme

1. Aké sú hlavné znaky a symptómy narcistickej poruchy osobnosti?

Hlavné znaky zahŕňujú nadmerný pocit vlastnej dôležitosti, potrebu nadmernej pozornosti a obdivu, nedostatok empatie k iným, prehnané zdôrazňovanie vlastných úspechov a záujmov a znevažovanie ostatných.

 

2. Aká prebieha diagnostika spojená s touto poruchou?

Diagnostika narcistickej poruchy osobnosti zahŕňa zhodnotenie príznakov a symptómov odborníkom na duševné zdravie prostredníctvom psychologických vyšetrení a vyplňovania dotazníkov, aby sa vylúčili možné iné poruchy.

 

3. Ako môže narcistická porucha osobnosti ovplyvniť každodenný život a vzťahy postihnutého jedinca?

Táto porucha môže spôsobiť problémy v medziľudských vzťahoch, práci, škole a iných oblastiach života kvôli neschopnosti alebo neochote vnímať potreby a pocity ostatných.

 

4. Aké sú možnosti liečby a terapie pre ľudí s touto poruchou?

Liečba sa zameriava najmä na psychoterapiu, ktorá pomáha jednotlivcom pochopiť príčiny ich správania a naučiť sa zdravšie vzťahy a komunikáciu.

 

5. Existujú spôsoby, ako predchádzať alebo minimalizovať výskyt narcistickej poruchy osobnosti v detstve alebo adolescencii?

Predchádzať úplne tejto poruche nie je jednoduché, ale zdravé rodinné prostredie, kde sa podporuje prijatie dieťaťa a vyvážený prístup k výchove, môže pomôcť minimalizovať riziko rozvoja tejto poruchy.

Upozornenie:

Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.
 

Zdroje:

1. www.bioliek.sk

2. www.mayoclinic.org

3. https://www.helpguide.org

 

Foto: